Qualitat i Transparència

Seguint el manament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, passem a informar de tots els apartats relatius a la transparència de la nostra entitat:

Informació institucional i organitzativa

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

  • Pla anual d’activitats
  • Informe d’auditoria i comptes anuals
  • Retribució del personal
  • Inventari del patrimoni de l’entitat

Gestió administrativa

  • Contractes administratius vigents
  • Convenis administratius vigents
  • Ajuts i subvencions