Protocols de maltractament

Us fem a mans una plana a on trobareu la informació que hem rebut sobre els PROTOCOLS OFICIALS a seguir en cas de maltractament o abusos. A on hi diu MENOR hi heu d’interpretar PERSONA TUTELADA.

Penseu que una persona sotmesa a tutela és equiparable a un menor d’edat. No cal dir que, una persona greument discapacitada, encara que no estigui sotmesa a tutela, també ha de gaudir d’aquesta protecció i prevenció per part nostra.

Donat que no tenim cap protocol específic, hem de treballar amb aquesta analogia.

Preneu bona nota.

Gràcies!

1.- Protocol d’actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i el d´Ensenyament, de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament  infantil i adolescent en l´àmbit educatiu. Aquest protocol regeix l’àmbit educatiu des del 2012,  per tant  tot i que sigui de l`àmbit educatiu seria pel qual ens hem de regir. http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html

2.- PROTOCOL MARC D’ACTUACIONS  EN CASOS D’ABUSOS SEXUALS I ALTRES MALTRACTAMENTS GREUS A MENORS, impulsat al 2006 pel Síndic de Greuges de Catalunya, amb la finalitat d’assegurar una coordinació eficaç en la protecció efectiva dels infants i adolescents i els seus drets i en defensa de la seva integritat i dignitat.

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2174/ptotocolsmenorscat.pdf

3.- Fa uns anys vam participar com a Fundació Catalana de l´Esplai  conjuntament amb algun esplai en l’elaboració d´un PROTOCOL DE PREVENCIÓ DELS ABUSOS SEXUALS EN L’ÀMBIT DEL LLEUREPROTOCOL DE PREVENCIÓ EN EL LLEURE liderat per  la Fundació Vicky Bernadet i la Secretaria de Joventut. Aquest protocol no s´ha arribat a publicar per part de la secretaria de joventut